Actualment ja ningú dubta que cal un projecte educatiu de país entenent la formació professional com un formació al llarg de la vida, una formació permanent, interrelacionada i connectada amb l’entorn socioeconòmic, per adaptar-se en cada moment als requeriments i circumstancies de les persones i les empreses.

Cal considerar tota la formació professional com aquella que facilita les competències i les qualificacions necessàries i la progressió en el món laboral, és a dir, un recurs disponible al llarg de la vida activa de les persones per respondre a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial.

A partir de la necessària col·laboració entre els centres de FP i les empreses es detectaran noves necessitats a les que es podran donar sortida des dels centres de FP, provocant que es creïn a més a més de la formació professionalitzadora nous serveis a l’abast de les empreses i dels sectors productius adaptats a les seves necessitats.

Aquests serveis oferts des dels centres d’FP que han de posar a disposició de les empreses i dels sectors productius no s’han de limitar a la prestació dels serveis docents convencionals…l’FP ha anat evolucionant per adaptar-se millor a les noves necessitats. Per això, s’han anat desplegant diverses actuacions que permeten establir col·laboracions concretes amb empreses i sectors per adequar i millorar la formació: adaptacions dels continguts formatius, reconeixement acadèmic de la formació permanent de les empreses, assessorament personalitzat per a treballadors adults, reconeixement de l’experiència laboral, estades formatives del personal docent en empreses, formacions en alternança que combinen feina i formació, o formació dual, en què l’empresa participa en la formació dels aprenents que incorpora.

L’oferta de serveis professionals ha d’anar més enllà, hem d’aconseguir que parteixi d’uns procediments estandarditzats de detecció de necessitats de serveis i de perfils de llocs de treball, que permetin aprofitar al màxim el potencial d’aquests serveis per contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i per obtenir informació per la millora de la formació professional que imparteix el centre.

Els centres han d’abordar tot un seguit d’actuacions en relació amb la seva pròpia organització, que passen per conrear la vocació de servei a l’usuari per part de tot el seu personal, garantir l’accessibilitat dels recursos necessaris per posar-la en marxa i proposar plans de formació d’elevada qualitat per al professorat, alineats amb els seus objectius estratègics sempre en permanent col·laboració amb les empreses i el seu entorn.

És davant d‘aquest nous reptes que ens planteja el teixit empresarial però que son, en definitiva reptes de país i que cal afrontar des d’una perspectiva innovadora, de futur i amb vocació de servei que creiem cal oferir des d’una estructura nova, transversal i multidisciplinar, amb capacitat per aglutinar,coordinar i gestionar la diversitat i les possibilitats dels diferents centre d’FP amb la complexitat del nostre teixit empresarial i de les seves necessitats.

Aquesta nova estructura es proposa com unaplataforma organitzativa que en col·laboració dels principals de centres de FP es desenvolupin mecanismes, procediments i recursos que facilitin la tasca de dissenyar solucions configurades a partir de la cartera de serveis que millor s’adaptin a les necessitats de les empreses.

Amb aquesta voluntat neix 360.