Consell Assessor

El Consell Assessor, és l’òrgan permanent de participació en l’Associació 360 per a aquelles persones físiques o jurídiques, publiques o privades que a partir de la seva rellevància en el mon socioeconòmic i de la formació professional vulguin col·laborar en la formació professional i en la planificació i promoció d’accions relacionades amb els nostres objectius.

A tots els efectes, és un òrgan consultiu en matèria de formació professional dintre de la nostra Associació.

Així doncs, tota activitat del Consell estarà encaminada a:

  1. Assessorar l’Associació 360 en els diferents programes i/o actuacions que aquest dugui a terme a en matèria de formació professional.
  2. Emetre i formular propostes, suggeriments i estudis en relació amb el les activitats de l’Associació 360.
  3. Participar consultivament en les decisions estratègiques de l’Associació 360
  4. Potenciar la coordinació entre les diferents empreses, instituts, centres, entitats,… que col·laborin amb l’Associació 360.
  5. Facilitar recerques, estudis i reculls de dades per tal d’arribar al coneixement permanent i el més exacte possible de la formació professional.
  6. Informar, assessorar, difondre i promoure les actuacions de l’Associació 360 a fi de sensibilitzar a tot l’entorn socioeconòmic de la importància de la formació permanent en l’àmbit professional
  7. Participar en la gestió d’una part dels recursos generats per l’activitat de l’Associació
  8. Totes aquelles que li puguin ser atribuïdes des de l’Associació 360.